Uczestnictwo w grantach

ZAAWANSOWANE ALGORYTMY TEKSTOWE
  Projekt badawczy MNiSW nr: N N519 317735, 2008-2009, 180.700 zł
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
  Pracownicy badawczy: Dr Wojciech Wieczorek, Dr inż. Sebastian Deorowicz

Przedmiotem badań projektu będą zaawansowane algorytmy tekstowe. W szczególności rozwiązywane będą problemy wyznaczania najdłuższego wspólnego podciągu oraz indukcji gramatyki bezkontekstowej. Dla obu problemów zostaną opracowane efektywne algorytmy służące do ich rozwiązania. Algorytmy mają charakter tekstowy ponieważ dane, które podlegają przetwarzaniu są tekstami (słowami, łańcuchami znaków). W pierwszym problemie, dla zadanych tekstów należy znaleźć najdłuższy wspólny podciąg o określonych cechach. Rozwiązanie drugiego problemu polega na znalezieniu gramatyki bezkontekstowej na podstawie skończonej liczby słów należących do języka opisanego tą gramatyką. Oba problemy mają liczne zastosowania praktyczne, m.in. w bioinformatyce, w wyszukiwaniu informacji muzycznych, w lingwistyce oraz rozpoznawaniu mowy i in.

Badania projektu będą miały charakter teoretyczny i eksperymentalny. W części teoretycznej zostaną przeprowadzone prace mające na celu określenie ograniczeń górnych i dolnych złożoności algorytmów rozwiązujących analizowane problemy. Pozwoli to na zakwalifikowanie ich do klas NP lub P. W części eksperymentalnej, algorytmy zostaną zaimplementowane, również w wersji równoległej, i poddane badaniom na wybranych przykładach. Jak wskazano powyżej, oba problemy mają wiele zastosowań i mogą być przedmiotem odpowiednich aplikacji. W ramach proponowanego projektu zostaną opracowane algorytmy oraz podstawy konstruowania takich aplikacji.

Uzyskane wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności objętych listą JCR (Journal Citation Reports), a także zaprezentowane na konferencjach. Wyniki dotyczące problemów znajdowania najdłuższych wspólnych podciągów oraz indukcji gramatyki bezkontekstowej zostaną zawarte w rozprawach habilitacyjnych głównych wykonawców projektu.


AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE
  Projekt badawczy KBN nr: 7 T11C 021 21, 2001-2003, 150.000 zł
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
  Pracownicy badawczy: Dr inż. Mariusz Boryczka, Mgr Wojciech Wieczorek

Przedmiotem badań teoretycznych i eksperymentalnych projektu są metody automatycznego tworzenia programów komputerowych, lub w skrócie, metody automatycznego programowania. Metody te umożliwiają otrzymanie pożądanego programu bez żmudnego pisania takiego programu. Osiąga się to przez specyfikowanie celów, jakie powinien realizować program. Następnie na podstawie tej specyfikacji program jest konstruowany automatycznie. W projekcie rozważa się problemy aproksymacji, które polegają na wyborze optymalnej funkcji z pewnej klasy funkcji. Problemy aproksymacji spotyka się w analizie danych numerycznych, modelowaniu zjawisk fizycznych, analizie danych statystycznych itp. Celem projektu jest określenie użyteczności dwóch wybranych metod automatycznego programowania, tj. programowania genetycznego oraz mrowiskowego dla rozwiązywania problemów aproksymacji.

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl